تقدیر از رانندگان نمونه خودسرپرست

تقدیر از رانندگان نمونه خودسرپرست

تقدیر از رانندگان نمونه خودسرپرست در سالروز تولد حضرت زینب که مقرر گردید گردید منبعد فرشتگان ایثار نامیده شوند.

 

۲۹ دی روز ملی هوای پاک گرامی باد.

تقدیر از رانندگان نمونه خودسرپرست

تقدیر از رانندگان نمونه خودسرپرست در سالروز تولد حضرت زینب که مقرر گردید گردید منبعد فرشتگان ایثار نامیده شوند.