اطلاعیه:

مالکین محترم تاکسی های فرسوده:

طرح تعویض تاکسی فرسوده به صورت نقدی آغاز گردید. جهت اطلاع از جزییات شرایط تعویض به امور اداری سازمان مراجعه نمایید.