تقدیر از رانندگان نمونه خودسرپرست

تقدیر از رانندگان نمونه خودسرپرست در سالروز تولد حضرت زینب که مقرر گردید گردید منبعد فرشتگان ایثار نامیده شوند.