پرسنل سازمان

نام و نام خانوادگی: حسین طالبیان
سمت: معاون اجرایی

 

 

 


نام و نام خانوادگی: مسعود دادخواه                                                                                   

سمت: رسیدگی به شکایات

 

 


نام و نام خانوادگی: سید امین عبادی                                                                                 

سمت: امور اداری

 

 


نام و نام خانوادگی: محمد سناییان                                                                                 

سمت: امور اداری

 

 


نام و نام خانوادگی: مصطفی مدبر                                                                                 

سمت: امور رایانه و روابط عمومی

 

 


نام و نام خانوادگی: رضا میرزاوند                                                                                 

سمت: بازرس سازمان

 

 


نام و نام خانوادگی: محمد جوهری                                                                               

سمت: بازرس سازمان